پیشرفت جامعه
13 بازدید
موضوع: کلام

عجب از حال کسانی که فکر! می کنند پیشرفت و کمال جامعه از راهی غیر از مسیر پیشرفت نظام آموزش و پرورش می گذرد.

و عجبتر حال کسانی که پیشرفت جامعه را در ارتقاء و پیشرفت نظام آموزش و پرورش می دانند اما در اجرا و عمل آن را فراموش می کنند و یا خلاف آن عمل می نمایند!