حمد تو کمال من3
60 بازدید
تاریخ ارائه : 6/8/2013 7:18:00 AM
موضوع: اخلاق و عرفان

الرَّحمَنِ الرَّحِیم

معبودا! تو معلّمی هستی که نعمت می بخشی، گناه هم می بخشی محبت و مهربانی را نیز می­ آموزی، ‌پس معلّم کلاس من که هم علم می بخشد و هم خطا،‌ هم تفضّل دارد و هم عطا،‌ حتماً پای در راه تو نهاده است تا رسم و سیرت تو را گیرد حتماً او می داند که اگر هر کدام از این نشانه­ ها را نداشته باشد سزاوار متابعت و محبت من نیست. او می­داند که هر معلّمی باید ماندگاری خود را از تو گیرد که در غیر این صورت همه­ اش رنگ است که با نمی پاک می­شود.