اعجاز سلام
47 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
چکیده: «افشای سلام» یک رفتار اجتماعی است که می تواند در ابعاد مختلف زندگی انسان و افراد دیگر تأثیرگذار باشد بدین روی این رفتار الهی در بستر تعلیم و تربیت که فرآیندی دو جانبه است اهمیت ویژه ای به خود می گیرد و عمدة تأثیرگذاری آن بر روی متربی است. چنانچه از آیات الهی و روایات معصومین (ع) بدست می آید، سلام گفتن زیباترین کلام و شعار و در عین حال ارزانترین و کوتاهترین مسیر برای ایجاد محبت و تحکیم پیوندها میان افراد جامعه خصوصاً مربی و متربی در راستای تربیت است.